หมวด 1 ประชุมสามัญ (+8วัน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี (ปิดงบปรจำปี รอบปกติไม่เกินวันที่ 22 เมษายน)

หมวด 2 ประชุมวิสามัญ มติทั่วไป (+8)

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา (จังหวัดเดียวกัน)

กรรมการเข้าออกและอำนาจกรรมการ

หมวด 3 ประชุมวิสามัญ มติพิเศษทั่วไป (+15วัน)

หนังสือเชิญประชุมย้ายที่อยู่ (ข้ามจังหวัด)

เชิญประชุมเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ

หนังสือเชิญประชุม เปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ >

หนังสือเชิญประชุม เพิ่มทุน

เชิญประชุมแก้ไขข้อบังคับ

เชิญประชุมควบบริษัท

หนังสือประกาศแปลงสภาพ

หมวด 4 จ่ายเงินปันผล (มี 2 ขั้นตอน)

ประกาศจ่ายเงินปันผล (ประกาศภายใน 14 วันหลังประชุมอนุมัติ)

หนังสือเชิญประชุมจ่ายเงินปันผล (+8วัน)

หมวด 5 ประกาศลดทุน (มี 2 ขั้นตอน)

หนังสือเชิญประชุมลดทุน (+15)

ประกาศลดทุน (ภายใน 14 วันหลังวันประชุมอนุมัติ)

หมวด 6 ประกาศเลิกบริษัทจำกัด (มี 4 ขั้นตอน)

หนังสือเชิญประชุม เลิกบริษัท (+15 วัน)

หนังสือเชิญประชุมชำระบัญชี (+8วัน)

ประกาศเลิก-บริษัท (ภายใน 14 วันหลังวันประชุมอนุมัติ)

ประกาศเลิก-หจก. (ภายใน 14 วันหลังวันประชุมอนุมัติ)