ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use)

เว็บไซต์นี้ดูแลและบริหารจัดการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีพี นิวส์ แอนด์ เซอร์วิส (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) และข้อตกลงการใช้งานนี้จะเป็นการอธิบายถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น https://www.bppinfo.com ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันที่บริษัทอาจมีการพัฒนาและให้บริการในอนาคต (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) บริษัทขอให้ท่านได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่มีการอ้างถึง ทั้งนโยบายความเป็นส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ และข้อตกลงในเอกสารต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมายเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

1.เงื่อนไขทั่วไป

บริษัท ดำรงไว้ซึ่งการอนุญาตและสิทธิที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ท่านในฐานะผู้ใช้งาน (“ท่าน”) สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องได้

ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use) (“ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน [*] โดยท่านจะสามารถใช้บริการเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องได้ภายหลังจากที่ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ด้วยการกดปุ่ม “ยอมรับ” แล้วเท่านั้น เมื่อได้ทำการยอมรับแล้ว ท่านจะผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ ในภายหลังของข้อตกลงนี้ บริษัทสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ณ เวลาใด ๆ หลังจากแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้บังคับย้อนหลัง และจะมีผลใช้บังคับโดยทันทีหลังจากท่านกดปุ่ม “ยอมรับ” ในกรณีที่ท่านยังเข้าถึงหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันตามข้อตกลงที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น

หากท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการที่เกี่ยวข้องทันที แต่หากท่านยังคงเข้าใช้งาน แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อตกลงของบริษัท หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิหรืออำนาจควบคุมการใช้ข้อมูลนั้น เว้นแต่ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและนำมาแสดงบนเว็บไซต์นี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ๆ

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า

2.1 ท่านต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน เก็บไว้ในระบบที่สามารถนำออกมาใช้ใหม่ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่เป็นการนำไปใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยท่านต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

2.2 บริษัทไม่อนุญาตให้ท่านใช้ หรือให้สิทธิเกี่ยวกับการใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ของบริษัท

2.3 ท่านต้องไม่แปล ควบรวม ดัดแปลง ทำให้แตกต่าง ปรับเปลี่ยน หรือปรับแต่ง ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรืออนุญาตให้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนใด ๆ ของทั้งสองอย่าง ถูกรวมเข้ากับหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมอื่น เว้นแต่จำเป็นเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องตามที่อนุญาตไว้ ณ ที่นี้

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านหรือของบุคคลอื่น หรือต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อบริษัทตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาต หรือพิจารณาแก้ไขข้อมูลที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องต่อไป

3. การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อให้บริการกับท่านแบบส่วนบุคคล และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ท่านยอมรับว่าท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยเท่านั้นเข้าถึงและใช้งาน หากท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ในขณะที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น

การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ ถือเป็นกรณีที่ท่านได้ยืนยันว่า ท่านมีอายุครบ 18 ปี และท่านสามารถเข้าทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า

– บริษัทอาจมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ให้ทันสมัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์จากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือจัดทำ ซึ่งบริษัทจะพยายามทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

– ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือของหน่วยงานย่อยของบริษัท ที่บริษัทนำมาแสดงไว้เป็นข้อมูลทั่วไป เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ ข่าวสาร บริการของบริษัท หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่น่าสนใจ โดยข้อมูลเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด ท่านไม่ควรยึดถือข้อมูลเหล่านั้นแทนคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

– บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่า เว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการรบกวน ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงหรือเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

– ท่านยินยอมให้บริษัทสามารถคัดกรอง ตรวจทาน แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ได้ทุกขณะ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงในส่วนของข้อมูลที่ทางท่านเป็นผู้สร้างหรือส่งผ่านเว็บไซต์นี้

– ท่านยินยอมและยอมรับว่า บริษัทอาจหยุด (เป็นการชั่วคราวหรือถาวร) ให้บริการใด ๆ บางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้แก่ท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

– ท่านอนุญาตให้บริษัทสามารถวางข้อมูลการประชาสัมพันธ์ใด ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทไว้บนในส่วนใดของเว็บไซต์ก็ได้ รวมถึงก่อนที่ท่านจะเข้าถึงข้อมูลหรือใช้บริการ โดยข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะ

– ท่านจะรักษารหัสผ่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ให้ปลอดภัยและจะเก็บรักษารหัสผ่านนั้นเป็นความลับ

– ท่านยอมรับและตกลงว่าการติดต่อและการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์อาจถูกอ่านโดยหรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่น แม้ว่าการส่งข้อมูลดังกล่าว จะมีการเข้ารหัสแล้วก็ตาม

ท่านจะไม่โพสต์ อัพโหลด หรือนำเข้าข้อมูล ข้อความหรือรูปภาพหรือสัญลักษณ์ วีดีโอ หรือวัสดุใด ๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือผิดกฎหมายไว้บนเว็บไซต์นี้

– ท่านจะไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวเสียหาย

– ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัททั้งในระหว่างการลงทะเบียนและเวลาอื่นใด เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ท่านเคยให้แก่บริษัทไว้โดยทันที

– ท่านตกลงว่า บริษัทอาจติดต่อสื่อสารกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

– ในกรณีที่ท่านทราบว่า มีการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยละเมิดข้อตกลงนี้ หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้กระทำการอันโดยมิชอบด้วยกฎหมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีไว้สำหรับเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงกรณีดังกล่าวทันที ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ท่าน

– ท่านจะไม่กระทำการหรือมีส่วนร่วมกระทำการในกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดขวาง รบกวน ส่งมัลแวร์หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการให้บริการเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์)

– ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงของบริษัท หรือฝ่าฝืนกฎหมาย

– ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอนุญาตให้ท่านใช้ไม่เป็นการปลดเปลื้องท่านจากหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับท่าน

หากบริษัทพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ที่บริษัทประกาศไว้หรือฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการย้าย ลบข้อมูล ระงับการใช้งานของบุคคลดังกล่าว หรือกระทำการใด ๆ เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว ในที่นี้ไม่ตัดสิทธิที่บริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นปัญหา ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่เป็นการผิดข้อตกลงที่บริษัทกำหนด หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่าน หรือบริษัท หรือบุคคลอื่น ๆ กรุณาแจ้งมายังบริษัทตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง

4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัท ให้บริการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ทำงานทุกส่วน ได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดทั้งในด้านการจัดการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การเข้ารหัส การป้องกันทางกายภาพ เป็นต้น ตามมาตรฐานสากลที่จะทำให้บริการในเว็บไซต์นี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ แต่บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะปลอดภัยแน่นอนจากภัยคุกคาม หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่เป็นภัยคุกคามจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น มัลแวร์ เป็นต้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือจากเหตุปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แตบริษัทยินดีช่วยเหลือท่านสุดความสามารถเท่าที่บริษัทจะทำได้

บริษัทแนะนำให้ท่านใช้มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม รวมถึงติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่น่าเชื่อถือ ก่อนดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท

5.การปรับปรุงเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ท่านใช้อยู่ อาจได้รับการปรับปรุงจากบริษัทเป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และอาจเพื่อแก้ไขรูปแบบหรือข้อผิดพลาดในการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจทำการอัปเดตหรือแก้ไขฟีเจอร์ การใช้งาน หรือสิ่งที่นำเสนอของเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของบริการในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว การอัปเดตอาจอยู่ในรูปแบบของการแก้ปัญหา (bug fixes) ฟีเจอร์ใหม่ หรือ เวอร์ชันใหม่ ท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้บริษัทจัดส่งการปรับปรุงเหล่านี้ถึงท่าน หากจำเป็นต้องมีการจัดส่ง) รวมถึงรับการอัปเดตดังกล่าวโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลง ท่านอาจจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจนกว่าท่านจะดาวน์โหลดหรือติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวข้อง ฟีเจอร์ บราวเซอร์ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น และยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไข

บริษัท สงวนสิทธิที่จะเลิกการนำเสนอเว็บไซต์ในส่วนหนี่งส่วนใดหรือทั้งหมด และ/หรือ บริการในส่วนหนี่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนบุคคล (Privacy)

– บริษัทคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

– บริษัทจะปกป้องความเป็นส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท

– บริษัทจะดำเนินการดูแลและให้ความใส่ใจอย่างยิ่งในการมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลทั้งหมดของท่าน

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบดีและยินยอมว่า

– บริษัทอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้ เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและนำเสนอการบริการที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการ แก่ท่าน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การติดตามและการป้องกันการฉ้อโกง การพัฒนากิจกรรมและบริการใหม่ การยกระดับปรับปรุงกิจกรรมหรือแก้ไขบริการ การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน การตัดสินประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมและบริการของบริษัท

– ท่านตกลงและให้ความยินยอมกับบริษัทสำหรับการส่งข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการของบริษัทให้แก่ท่านผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งโฆษณา การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมทางการกุศลต่าง ๆ การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ การทำแบบสำรวจ การประเมินความพึงพอใจ การทำแบบสอบถาม ท่านอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการส่งข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้โดยบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท

7.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เป็นของบุคคลที่สามอาจมีให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นเหล่านั้น เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และ ลิงก์ (links) ของบุคคลภายนอก การติดต่อ ความสัมพันธ์ การใช้งาน หรือการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายที่จัดโดยเว็บไซต์อื่น หรือ บริการ หรือ ผู้โฆษณาใด ๆ ที่อยู่บนหรือผ่านทางแอปพลิเคชันนั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น และเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

การที่ท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือจากเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว และท่านยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชัน อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น ๆ กำหนด

8.การไม่พึ่งพาข้อมูล

ท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งว่า การใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่านนั้น เป็นสิ่งที่ท่านต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบด้วยตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลหรือเนื้อหาอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านทั้งหมดที่จะต้องใช้การตัดสินใจที่ดี และกฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ เมื่อใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

9.การจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใด ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดของท่าน เช่น การที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับบริษัท การที่ท่านไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยสภากาดไทยจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เป็นค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการพึ่งพา หรือค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้ หรือเกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

10.การจำกัดความรับผิดเพิ่มเติม

ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์และบริการไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของท่าน จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องทำให้ฟีเจอร์และฟังก์ชันเหล่านั้นตรงตามความต้องการของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่ท่านสามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือต่อค่าเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ ของบริษัท หรือไม่จัดให้มีระบบตามความต้องการขั้นต่ำตามที่บริษัทแนะนำ

11.การไม่รับผิดสำหรับบริการของบุคคลภายนอก

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ การกระทำการ หรือการละเว้นการกระทำการของผู้ให้บริการรายใด ๆ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่บริษัทติดต่อด้วยให้แก่ท่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน อีกทั้งบริษัทไม่รับผิดต่อท่านสำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ได้ในสถานการณ์ใด ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ท่านควรอ้างถึงข้อตกลงการใช้บริการของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น ๆ ในกรณีที่ท่านได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการของบุคคลภายนอกนั้น